در امد اول

در اين يادداشت ها،به موسيقي ايراني،از دو منظر نگريسته خواهد شد.

نخست،سير تاريخي و كلي ان در ((زمان)) ،بويژه در دوره معاصر.و دو ديگر،انچه در ((زمانه))،يعني ،امروز و اكنون،در اين عرصه مي گذرد.در اين بخش،به بررسي و نقد سي دي وكاست هاي جديد و نسبتا جديد ،خواهم پرداخت.و نيز اگر حال ، مجال و يا ضرورتي پيدا شد،به كنسرت ها!

و

تا تجربه هاي نا خوشايند و گاه تلخ واكنش هاي دل و خرد ازار ،سلسله نقد هاي ،تكرار نشود،مي توان و بايد،به بلوغ فكري جامعه ي هنري و بويژه، سعه ي صدر همكاران هنرمند ،اميد بست و دل گرم كرد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
ن

تست