كدام موسيقی؟ كدام ايراني؟كدام موسيقي ايراني؟


در اين رهگذر ،يك پرسش جانبي نيز وجود دارد ،و آن اينكه :
من كه به تعبيري :((دستي از دور بر اتش دارم)) !اساسا :تا چه اندازه محق هستم، در مورد اوضاع موسيقي ايراني در داخل كشور بنويسم ؟
پاسخ آنرا، به روشني نميدانم!
قدر مسلم: از آنجا كه خود ،روح و جان در گرو اين هنر نهاده ام و نام و نان از آن برگرفته ام،((گيرم تكه كوچكي ،در خور سفره درويشي خو يش)) ،خويشتن را صاحب مجلس تر از بسيار كسان مي يابم كه هم اكنون ،در مورد اين هنر ،فرياد وا موسيقيا سر داده اند و از غصه اوضاع موسيقي ايراني،پستان به تنور مي چسبانند!
شايد،دستكم به اين دليل كه من وامدار ابدي اين بخش از فرهنگ بزرگ، انساني وزيباي،آن سرزمين هستم!

/ 2 نظر / 13 بازدید
در تكاپوي معنا

به ديدارم بيا هر شب دلم تنگ است ...